Projekt peyronie

Cı́lem řešenı́ projektu je průmyslový výzkum nového lékařského zařı́zenı́ na léčenı́ induratio penis plastica (Peyronieho nemoc) pomoci nových diagnostických a terapeutických metod v aktivnı́ spolupráci s potenciálnı́m odběratelem (Ústřednı́ vojenská nemocnice Praha, dále jen UVN). Nové zařı́zenı́ bude zahrnovat předevšı́m širšı́ škálu generace účinku rázové vlny prostřednictvı́m aplikátoru působı́cı́ na léčenou tkáň. Dále bude zahrnovat řešenı́ komfortu pacienta a ergonmii obsluhy. Nové zařı́zenı́ bude softwarově vybaveno tak, aby měnilo parametry rázové vlny a ukládalo parametry s následným vyhodnocenı́m účinků, předevšı́m odstraněnı́ kolagenového plaku, neboli jizevnaté tkáně, na těle penisu. Nové zařı́zenı́ se v ČR nevyrábí , projekt splňuje cíle NPOV, konkrétně, využívá nových poznatků v oblasti GPTs.

Program ke stažení

Postup řešení projektu byl zvolen na základě rešerše z literatury a klinických údajů. V klinické praxi jsou známé rázové vlny (piezoelektrická, elektrodynamická, elektrohydraulická) . Prokazatelnou výhodou námi navrhovaného elektrohydralického principu rázové vlny pro terapii Peyronie je skutečnost, že pořizovací náklady na generátor a aplikátor a především provozní náklady jsou prokazatelně nejnižší ve srovnání s ostatními principy. Účinnost rázové vlny a jejich parametrů na terapii Peyronieho choroby je dosud neprobádaná oblast. Malý podnik, kterým je MEDIPO-ZT, s.r.o., nemá v krátké době dostatek finančních prostředků na realizaci výzkumně vývojového záměru. Spolupráce s ČVUT a UVN s podporou z veřejných zdrojů je garantem aplikace inovativních výzkumně vývojových postupů.

Výzkumné práce spočívaly v ověření účinnosti fokusované rázové vlny s pomocí zhotoveného zaměřovacího a upevňovací zařízení (ZUZ). Probíhaly v aktivní spolupráci obou pracovních týmů a jejich členů, tj. výzkumné organizace ČVUT v Praze a výrobního podniku MEDIPO-ZT, s.r.o., jako koordinátora projektu. Výzkumné práce se soustředily na úpravy a ověření vlastností zhotoveného zaměřovacího a upevňovací zařízení (ZUZ), které je součástí navrhovaného zdravotnického prostředku (ZP) pro léčení Peyronie. ZP využívá energii fokusované (cíleně zaměřené) rázové vlny, kterou aplikuje pomocí ZUZ do místa fibrózního plátu na penisu. ZUZ stabilizuje penis a umožňuje přesně orientovat druhé ohnisko apikátoru rázové vlny a maximální energii rázové vlny do těžiště fibrózních plátů. Aplikace fokusované rázové vlny prostřednictvím ZUZ je považována za terapii konzervativní, při které nevzniká bolest. Tato predikce je podložena tvarem tlakového impulzu rázové vlny a dlouholetými zkušenostmi při ověřené aplikaci fokusované rázové vlny stanovených vlastností při litotrypsii. V tomto případě se jedná o elektrohydraulický vznik rázové vlny na základě elektrického výboje mezi elektrodami ponořenými ve vodě v prvním ohnisku rotačního elipsoidu. Energie je koncentrována pomocí parabolického reflektoru do sekundárního ohniska. Hlavní řešitel a spoluřešitel v roce 2020 obdrželi úspěšně užitný vzor viz. Příloha č. 4, ke kterému sestavili dohromady implementační plán viz. Příloha č. 11. Dále dle plánu v roce 2019 byla podána žádost o rozšíření patentu pro oblasti USA a Německo v roce 2020. Hlavní řešitel a spoluřešitel se rozhodli pro tyto oblasti dle vyšší možnosti uplatnění nového zařízení, které je ovlivněno vyšším počtem potenciálních pacientů, možností a podmínkami ve zdravotnictví. Po projednání s referentem tohoto projektu, byly použity ušetřené peníze na tyto dvě žádosti (přihláška č. 9 pro oblast DE a příloha č. 10 pro oblast USA), které se označí u výstupu jako výsledek navíc typu O. K nim byly dále zpracovány implementační plány, které jsou také v přílohách č. 13, 14. V roce 2021 hlavní řešitel i spoluřešitel dále obdržel patent jako výsledek navíc pro oblast ČR, který je v příloze č. 6 a dále je jeho využití popsáno v implementačním plánu č. 12. Podle vstupních parametrů léčby a výstupů z UVN, dochází i k úpravě konstrukce a komponentů nového zařízení pro léčení induratio penis plastica. V roce 2020 byla provedená schválená operace pacienta XY, kterou provedl MUDr. Drlík a vzorky byly zhodnoceny Prof. Povýšilem z VFN Ústav patologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2 a Prof. Petrtýlem. Dále byly provedeny speciální mechanické zkoušky Dr. Sedláčkem, vedoucí ke zjištění materiálových vlastností plaku, z důvodu vstupní energie a kalibraci přístroje. Výsledky z patologie a experimentu, který vedl Dr. Sedláček, se však liší. Odlišnost těchto výstupů může být způsobena degradací organického materiálu, neboť mezi provedeným experimentem a operací uplynul tří měsíční časový úsek, kde byl vzorek uložen do formaldehydu. Z těchto důvodů se prof. Petrtýl přiklání z výsledků histologie.Parametry budou dále zpracovány do inv. analýzy pro num. modelování. Vyrobí se také podobné modely, které budou testovány na novým funkčním vzorku. V tomto roce byl také úspěšně obhájen příspěvek na mezinárodní online konferenci HPSM/OPTI 2020 s názvem: NUMERICAL AND MATERIAL MODEL FOR DEVELOPMENT OF NEW DEVICE FOR THE TREATMENT OF INDURATIO PENIS PLASTICA, přiložený v příloze č. 5. Dále došlo k dohodě mezi pořadatel konference a spoluřešitelem projektu o uveřejnění příspěvku v odborném časopise, kde se, ale žádalo doplnit informace, jež nemohli být poskytnuty, z důvodu probíhajícím žádosti o patent. Z těchto důvodů bude příspěvek zveřejněn pod konferencí Material Characterisation 2021. V roce 2020 byl plně vyvinut software jako pomoc při léčení – Induratio penis plastika, který se v roce 2021 propojí pro komunikaci a ovládání jednotlivých komponent.